Aquest marc metodològic és aplicable a tot tipus d’organitzacions, de major a menor mida, amb la clara voluntat d’oferir a tots els clients la consecució dels seus objectius de negoci i tecnològics amb la major rapidesa i eficàcia possible.

Establim un marc metodològic base sobre el qual desenvolupar de manera sistematitzada les nostres solucions, sense descartar l’adopció d’altres mètodes, normes, polítiques, procediments o bones pràctiques reconegudes o pròpies del client.

Els diferents àmbits o pilars base del nostre marc de referència són:

Objectiu del model de treball COBIT: proporcionar la informació que l’organització requereix per aconseguir els seus objectius. Proporcionar els serveis que generen la informació corporativa necessària per cobrir les necessitats corporatives en inversió, gestió i control dels recursos TIC, utilitzant un conjunt estructurat de processos.
PRINCE2 és el mètode de gestió de projectes més utilitzat a tot el món, implementat a més de 150 països i amb més de 20.000 organitzacions que se’n beneficien del seu enfocament innovador. Es tracta d’un mètode flexible, fàcilment adaptable a tot tipus de projectes i organitzacions, i amb un clar creixement en el mercat a nivell internacional.
La Seguretat és un aspecte que ha d’estar present en tot el cicle de vida de l’empresa i que cobreix des de la definició dels requisits de seguretat del sistema fins al procés d’auditoria periòdic. La metodologia operativa ja contempla, per si mateixa, els punts en que s’ha de tenir en compte el factor seguretat. No obstant, per a què l’aplicació dels criteris de seguretat es faci efectiva i eficient ha d’existir un model de Gestió de Seguretat de manera que es garanteixi el compliment del cicle de seguretat com un procés continu i no només de projecte a projecte. És per això que ESCUDA posseeix la certificació en la norma ISO 27001.
La qualitat es sustenta en la satisfacció de les necessitats del client. Per això cal concentrar els esforços en la millora contínua de la feina quotidiana, incorporant-la en tots els processos (productius o indirectes) que es realitzen per obtenir un producte o servei. A ESCUDA tenim la infraestructura per aconseguir aquests objectius, es materialitza en un Sistema Integral de Gestió de Qualitat, que respon a les exigències de la norma ISO 9001 i està en línia amb el model europeu d’excel·lència empresarial de la EFQM.
Els responsables dels departaments IT han de respondre a importants desafiaments: l’eficiència en costos, la qualitat, el compliment de terminis, l’agilitat i la satisfacció dels clients i usuaris, entre d’altres. La gestió de les TIC ha d’evolucionar des de models artesanals cap a actuacions més industrialitzades. És necessari implementar formes de treball repetibles, millorant la qualitat de d’allò construït, la fiabilitat dels serveis o augmentant la capacitat de “producció” de l’organització, tot plegat, dins d’un nou entorn més fluid en les relacions i que generi menys estrès en les persones. En aquesta evolució, les bones pràctiques sectorials recollides en las Normes ISO/IEC 20000, en els llibres ITIL, en altres normes i marcs de referència, marquen el camí a recórrer per a aconseguir l‘excel·lència en la gestió de les IT.
La convergència de les TIC impacta directament en la manera de treballar d’una organització, en el seu nivell de productivitat i en l’estructura de les relacions laborals dels seus empleats, que accedeixen a intercanviar més i millor informació, en menys temps i no necessàriament segons un ordre jeràrquic preestablert.
El procés de transformació d’una organització, que sovint contempla canvis en la infraestructura tecnològica que suporta els processos de negoci, requereix, com a principi general, un profund coneixement de les noves tecnologies de la informació i de les telecomunicacions i, també, dels processos relacionats.
Escuda, davant d’aquest context actual de convergència de les TIC, facilita als seus clients aquest procés de transformació amb un mètode clar i definit, aportant un valor diferencial en la gestió de les persones, processos i en l’estructura organitzativa perquè la implantació de noves tecnologies tingui un impacte mínim en l’equilibri de l’organització.