La nostra vocació és aplicar els nostres coneixements i experiència als projectes o serveis que duem a terme o gestionem, per tant, les accions consultives adquireixen valor pròpi com a part substancial del bon resultat d’un projecte o servei. Estem enfocats als resultats dels nostres clients!

En quins aspectes disposem de capacitació provada?

En tots els aspectes d’orientació estratègica cap a les Tecnologies de la Informació, en les comparatives i la pre-venda de solucions tecnològiques de sistemes, comunicacions, seguretat, software, gestió, optimització i monitoratge de processos de negoci i en el cicle de vida de tots ells.

Una part molt rellevant de la consultoria radica en el coneixement exhaustiu de l’entorn d’aplicació (coneixement del negoci i/o del client), així com de l’estat de tots els sistemes, comunicacions i software que són objecte de la consultoria.

Escuda disposa d’una amplia experiència en l’avaluació i anàlisi previ a qualsevol projecte o servei tecnològic. Les solucions es proposen amb coneixement previ (auditoria), presentant un projecte de transformació, evolució funcional i tecnològica destinada a arribar al resultat esperat, seguint una metodologia de gestió de projectes ja preestablerta (PRINCE2).

Quins són els àmbits d’aplicació de la consultoria?

Realitzem:

 • Definicions a llarg termini de plans estratègics de Sistemes d’Informació a llarg termini.
 • Organització d’equips, funcions i responsabilitats amb models de relació i processos òptims: per donar resposta als reptes de les companyies.
 • Auditoria de serveis i processos.
 • Co-lideratge i acompanyament en projectes d’innovació empresarial.
 • Disseny i execució d’iniciatives transformadores: per generar eficiències a les companyies.
Unim estudis independents de selecció de solucions tecnològiques i els nostres serveis de prevenda, assessoria i orientació tecnològica possibilitant així que els nostres clients puguin:

 • Adquirir i explorar les eines més optimes per al seu entorn de negoci en particular.
 • Gestionar de manera ordenada els canvis tecnològics.
 • Fer evolucionar les capacitats competitives reals de les seves organitzacions.
Oferim serveis d’acompanyament en els projectes, on vetllem per la bona aplicació del mètode en la gestió de projectes i la gestió de serveis. En l’execució de projectes, habitualment treballem segons la pauta de PRINCE2 però podem adaptar-nos a d’altres sistemes procedimentals.
El nostre enfocament en la gestió de la Seguretat de la Informació proporciona el disseny, implantació i manteniment d’un conjunt de processos per gestionar eficientment l’accessibilitat de les dades, buscant assegurar la confidencialitat, integritat i disponibilitat dels mateixos.
Amb els nostres serveis s’aconsegueix un ús més eficient de les funcionalitats informàtiques, el que comporta:

 • Maximitzar la viabilitat econòmica de l’evolució tecnològica.
 • Asegurar els deures socials i el compliment de les regulacions legals.
 • Minimitzar l’impacte ecològic de les organitzacions en el medi ambient.

Plans estratègics de sistemes d’informació

Un Pla de Sistemes d’Informació es centra en satisfer els requisits funcionals d’una organització.

Es concreta en un document de caràcter estratègic i operatiu, no tecnològic. El pla es realitza en base a l’ús de metodologies que inclouen l’estudi de viabilitat, el disseny de la solució, la seva construcció, la seva implantació i, finalment, el seu manteniment posterior.

El procés de redacció del pla necessita la implicació d’un equip mixt format pels responsables dels processos de negoci, aportant la seva visió estratègica, i els especialistes en Sistemes d’Informació, que completen i reforcen aquesta visió amb la seva faceta tecnològica. Segons els requeriments del client, el Pla pot incorporar la descripció de les diferents alternatives tecnològiques que han de donar suport a la construcció dels Sistemes d’Informació.

Actualment, les organitzacions estan sotmeses a un entorn molt competitiu al qual han adaptar-se. La manera de fer i la velocitat, a l’hora de realitzar aquest procés, són elements crítics. Quan una empresa és capaç de reorientar o modificar la seva estratègia, el temps i l’agilitat amb que ho fa són factors que van íntimament lligats a la capacitat que li confereix el seu Sistema d’Informació.

Per tant, el Sistema d’Informació ha de respondre a les necessitats actuals de l’organització, al mateix temps que és dissenyat perquè la seva capacitat d’adaptació als nous requeriments de l’organització sigui la més alta possible.

El Sistema d’Informació constitueix un factor de competitivitat real que es tradueix en flexibilitat i versatilitat de l’empresa. De la seva correcta planificació en dependrà que el resultat obtingut compleixi amb les expectatives i requeriments de la nova estratègia o, per contra, presenti mancances i dificulti la implantació de noves iniciatives empresarials.